Potrzebujesz pomocy?

REGULAMIN ZARZĄDU

DOLNOŚLĄSKIEJ  FUNDACJI  PAŃSTWOWEJ  I OCHOTNICZEJ

STRAŻY  POŻARNEJ NA RATUNEK  CHORYM

I  POSZKODOWANYM   ”PŁOMYK NADZIEI”

 

 

1) Regulamin określa zasady korzystania i przyznawania pomocy z uzyskanych dochodów fundacji.

2) Pomoc może być udzielana strażakom Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej i członkom ich rodzin.

3) Pomoc może być udzielona osobom; chorym onkologicznie, niepełnosprawność wymagająca leczenia rehabilitacyjnego,osobom którzy doznali trwałej lub częściowej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku. Wsparcie może być udzielone również osobom, które ucierpiały w wyniku pożaru,powodzi, huraganu. Rodziny pozostające w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

4) Pomoc osobom chorym i poszkodowanym nie związanych z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną.

5) Działalność polegająca na popularyzacji celów  Fundacji.

6) Wspieranie i tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania popularyzacji i rozwoju sportu masowego..

7) Udzielanie finansowego i rzeczowego wsparcia placówkom zajmującym się działalnością profilaktyczną,leczniczą i opiekuńczą.

8) Wspieranie działalności mające na celu ochronę zdrowia.

9) Organizowanie imprez i zawodów sportowych.

10) Udzielanie i wspieranie pomocy psychologicznej osobom chorym i poszkodowanym.

11) Reprezentowanie osób chorych i poszkodowanych,wobec organów administracji  państwowej oraz ośrodków medycznych..

12) Członkostwo w organizacjach zrzeszających Fundacje Polskie i zagraniczne o celach statutowych zbliżonych lub tożsamych z celem Fundacji.

 

ZASADY PRZYZNANIA POMOCY

I  Zarząd Fundacji przy przyznawaniu pomocy finansowej osobom uprawnionym  kieruje się następującymi zasadami:

1) pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji.

2) uwzględnienia wniosku w pierwszej kolejności zagrożenia życia.

3) Sytuacji materialnej osoby uprawnionej.

4) Karty informacyjnej  leczenia i przedłożenia kopi dokumentów leczenia.

5)  Podpisaną deklarację zgody na przetwarzanie danych osobowych

6) Faktury, rachunki i inne dowody potwierdzające poniesionych kosztów mogą być refundowane przez Fundację wówczas gdy na odwrocie są podpisane i opisane przez Wnioskodawcę co do celowości i rzetelności poniesionych kosztów Faktury wystawione za paliwo muszą być potwierdzone w miejscu pobytu związanymi z usługami medycznymi.

7) Fundacja pokryje należności wynikające z wystawionego z dokumentu księgowego wyłącznie do wysokości darowizny uzgodnionej z wnioskodawcą.

8) W przypadku dofinansowania zakupu sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego itp. Fundacja ma prawo żądania faktury pro forma już na etapie gromadzenia dokumentacji  i w razie przyznania, dofinansowani do bezgotówkowego  pokrywania kosztów zakupu w formie przelewu na wskazanie w dokumencie konto sprzedawcy itp.

9) Fundacja w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do zmiany udzielenia pomocy ustalonych na posiedzeniu Zarządu.

10) Zarząd Fundacji ma prawo podjąć decyzję o wstrzymaniu lub cofnięciu w całości lub części pomocy.

11) W uzasadnionych przypadkach osoba  uprawniona może ubiegać się o ponowne przyznanie pomocy finansowej po przedstawieniu dokumentacji medycznej.

 

UPRAWNIENIA ZARZĄDU FUNDACJI

1) Zarząd Fundacji może korzystać podczas oceny wniosków z pomocy zewnętrznych doradców.

2) Zarząd może uzależnić przekazanie środków od spełnienia przez wnioskodawcę określonych warunków.

3) W przypadku śmierci wnioskodawcy,któremu została udzielona pomoc finansowa  niespłacona jej część  ulega umorzeniu.

4) Decyzja Zarządu Fundacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5) W sprawach nieprzewidzianych w regulaminie a wpływających w istotny sposób na warunki udzielenia pomocy, rozstrzyga Zarząd Fundacji.